Dne 23.1.2018 se v prostorách IQPARK-CENTRUM BABYLON uskuteční odborný seminář: ,,Novela insolvenčního zákona a její dopady na řešení zadluženosti obyvatel Libereckého kraje" více se dozvíte v sekci:odborné pracovní skupiny /OPS Sociální

Dne 15.12.2017 se  uskutečnilo v sídle Libereckého kraje 20.jednání Výkonné rady Libereckého Paktu zaměstnanosti.Více informací najdete v sekci Orgány paktu/Výkonná rada.

 

Dne 15.12.2017 se uskuteční 20.jednání Výkonné rady Libereckého kraje. Více informací najdete v sekci Orgány paktu / Výkonná rada

Dne 13. října 2017 se v rámci veletrhu EDUCA MYJOB uskutečnilo v Home Credit aréně v Liberci již 19. zasedání Výkonné rady PZLK. Více informací najdete v sekci Orgány paktu/Výkonná rada.

 

Ve dnech 11. -12. října 2017 se v Ostravě uskutečnilo již 5. celostátní setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ze všech krajů České republiky. Stalo se dalším potvrzením důležité role paktů při řešení problémů regionálních trhů práce a mělo by přispět k lepší vzájemné informovanosti a také k úspěšnějšímu prosazování společných zájmů. Setkání, které navazovalo na květnový workshop pořádaný naším Paktem v Liberci, se jako zástupci PZLK zúčastnili předsedkyně Výkonné rady PZLK K. Sadílková a členové VR J. Makovička a J. Lauerman.

Z významných hostů byli přítomni hejtman Moravskoslezského kraje, primátor města Ostravy, náměstek ministryně práce a sociálních věcí, generální ředitelka ÚP, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a další hosté.

Výběr z projednávaných bodů programu:

·         Nová výzva OPZ č. 84 pro Pakty zaměstnanosti, měla by plynule navazovat na realizaci projektů z výzvy OPZ č. 55. Předpokládaný termín vyhlášení by měl být v lednu 2018, zahájení realizace projektů od 07 / 2018. Změny v nastavení cílových skupin.

 ·         Akční plán Práce 4.0 a role Paktů (J. Vaňásek, náměstek MPSV) – aktuální informace, nutné změny v Zákoníku práce, projekty KVASAR, KOMPETENCE, změny v APZ (např. podpora dalšího vzdělávání).

·         Informace z MŠMT (ředitel odboru P. Bannert) – změny financování a jeho dopady, projekt Modernizace odborného vzdělávání, šablony pro SŠ a VOŠ (měly by pokračovat další 2 roky), duální vzdělávání – pilotní projekt v MSK, možnost daňových úlev pro zaměstnavatele.

·         Volba zástupců Paktů do Výboru pro společenské dopady Průmyslu 4.0 – jako zástupce zvolen M. Navrátil (MS Pakt), jako jeho náhradník J. Lauerman (PZLK).

·         Další spolupráce Paktů v ČR, učící se síť, výměna zkušeností, sdílení informací. Příští setkání cca za půl roku v Plzni.

·         Koordinace postupu krajských platforem v rámci projektu Predikce trhu práce – KOMPAS.  

Více informací ze setkání lze nalézt na www stránkách Moravskoslezského paktu zaměstnanosti:

http://www.mspakt.cz/aktuality/setkani-zastupcu-teritorialnich-paktu-zamestnanosti-cr-v-ostrave/

Dne 11.8.2017 se uskutečnilo v prostorách Úřadu práce v Liberci již 18. zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti LK. Více informací najdete v sekci Orgány paktu / Výkonná rada.

V pátek 26. května 2017 se konalo již 17. jednání VR PZLK. Více informací najdete v sekci Orgány paktu / Výkonná rada

V pátek 4. května 2017 se v science centru iQLANDIA v Liberci uskutečnilo 4. setkání zástupců Paktů zaměstnanosti z celé ČR. Zúčastnila se ho celá řada významných hostů - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, její náměstek Jiří Vaňásek, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková, předseda ČMKOS Josef Středula, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj a další. Na programu jednání byla mimo jiné diskuse k aktuální situaci na trhu práce v ČR i jednotlivých krajích, roli Paktů zaměstnanosti, návrhy na změny Operačního programu Zaměstnanost, Akční plán Práce 4.0, projekt Predikce trhu práce - KOMPAS, zkušenosti s realizací projektů z výzvy č. 55 OPZ, spolupráce Paktů v dalším období atd.

 

 

Dne 31. března 2017 od 10 hodin se uskutečnilo v sídle OHK Liberec již 16. jednání Výkonné rady PZLK. Více informací najdete v sekci Orgány paktu / Výkonná rada.

 

Na 4. května 2017 připravujeme setkání zástupců všech paktů v Liberci. Toto jednání bude navazovat na předchozí, které se uskutečnilo v říjnu 2016 v Ústí nad Labem. Předběžně je přislíbena účast ministryně práce a sociálních věcí M. Marksové, hejtmana Libereckého kraje M. Půty a generální ředitelky Úřadu práce ČR K. Sadílkové. Pozváni budou i další zástupci centrálních orgánů (MPSV, Úřad práce ČR, Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, atd.). V programu setkání budou zařazeny body, týkající se zejména aktuální situace na trhu práce, role paktů zaměstnanosti, realizace projektů, spolupráce paktů, vzájemná výměna zkušeností apod. 

Další informace o setkání připravujeme.

V pátek 20. ledna 2017 od 11 hodin se uskutečnilo 15. zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Novými členy VR za Liberecký kraj se stali nově zvolení radní – pánové Petr Tulpa a Pavel Svoboda, kteří mají v gesci vzdělávání a zaměstnanost, resp. sociální oblast. Kromě informací o aktuálním vývoji na trhu práce v ČR i LK byly diskutovány úpravy cílů a priorit Paktu, stav realizace projektů a spolupráce s ostatními pakty v ČR.

 

 

Dne 11. října 2016 se v Ústí nad Labem uskutečnilo další setkání zástupců paktů zaměstnanosti z 12 krajů České republiky. Workshopu se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí M. Marksová, náměstek ministryně J. Vaňásek a generální ředitelka Úřadu práce ČR K. Sadílková. Projednávány byly otázky legislativního postavení teritoriálních paktů, jejich financování, možnosti a formy další spolupráce paktů nebo příprava celostátního projektu KOMPAS (predikce a modelování trhu práce, včetně tzv. regionálních observatoří trhu práce).  

Dne 14. října 2016 se uskutečnilo 14. zasedání Výkonné rady PZLK a to jako společné jednání s Řídícím výborem PZLK. Kromě informací o aktuální situaci na trhu práce v Libereckém kraji byli jmenováni členové VR pro další dvouleté období, byly projednány informace o přípravě projektů z OP Zaměstnanost a financování aktivit PZLK. Diskutována byla také otázka formy spolupráce s teritoriálními pakty zaměstnanosti v dalších krajích ČR.

Dne 1. září 2016 byla zahájena realizace projektu „Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001379. Projekt je realizován s podporou z ESF v rámci výzvy č.22 Operačního programu Zaměstnanost. Nositelem projektu je Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s. 

Více informací najdete v sekci PROJEKTY.

Dne 14. října 2016 od 12 hod. se uskuteční společné jednání Řídicího výboru a Výkonné rady Paktu zaměstnanosti LK.