OPS sociální oblast

 

Odborná pracovní skupina sdružuje zástupce signatářů „PZLK“ a zástupce odborné veřejnosti (neziskových organizací, příspěvkových organizací Libereckého kraje a soukromého sektoru). Skupina funguje jako názorová platforma předávající zpětnou vazbu samotným signatářům paktu k aktuálně vytvářeným strategiím a systémovým opatřením s přihlédnutím ke konkrétní praxi, kterou při své činnosti v sociální oblasti zažívají. Samotná skupina se aktivně podílí na vytváření nových projektových záměrů v Libereckém kraji.

Vedoucí skupiny - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SLOŽENÍ OPS SOCIÁLNÍ  OBLAST

Akce byla zrušena z důvodu malé účasti účastníků, nový termín bude oznámen.

Dne 25.10.2017 se v prostorách dluhové poradny uskutečnilo setkání OPS se zaměřením na dluhovou problematiku. Na jednání byl sestavován program rozšířeného jednání, které se bude konat dne 29.11.2017. Navržen byl koncept akce, který je tvořen jednotlivými bloky:

  •        Změny v insolvenčním řízení, dopad na dlužníka, příklady z praxe
  •          Zadluženost osob evidovaných na ÚP jako překážka v návratu na trh práce
  •          Zadluženost zaměstnanců a její dopady na zaměstnavatele
  •          Otázky
  •          Diskuze

 

 

Dne 30.6.2017 je představen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018–2020, který byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 27. 6. 2017.

Odkaz na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018–2020: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/sprss-lk

Aktuální situace na trhu práce v Libereckém kraji

V kraji je vysoká zaměstnanost. Nezaměstnanost v ČR dosahuje v červnu 2017 4, 1% a v Libereckém kraji 4,3 %, přičemž nejnižší míru nezaměstnanosti vykazuje okres Česká Lípa (3,2 %). Dosažitelných uchazečů je aktuálně 12 180. Paní Adamcová zdůraznila disproporci mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle.

V oblasti sociálních služeb je setrvalá poptávka po pracovnících na pozicích pracovník v sociálních službách a sociální pracovník. Jako problematická je označena výše mezd s tomto sektoru.

Možnosti hrazení vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních potřeb Úřadem práce – Úřad práce v současné době realizuje výběrové řízení na dodavatele kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Zájemci o kurz z řad uchazečů mohou využít nástroj zvolené rekvalifikace (v roce 2017 ho pro tento kurz využilo 43 osob). Pro zaměstnance na pozici pracovník v sociálních službách, kteří si potřebují doplnit kvalifikační kurz, mohou zaměstnavatelé využít nástroje rekvalifikace zaměstnanců a požádat ÚP o příspěvek na úhradu nákladů spojených s kvalifikačním vzděláváním zaměstnance. Na zákonné další vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách ÚP nepřispívá.

Odkaz na aktuální statistiky: http://portal.mpsv.cz/sz/stat

Odkaz na informace k rekvalifikacím: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/rekvalifikace_a_poradenstvi

Je podán návrh na realizaci šetření v oblasti vzdělávání a trhu práce v sociálních službách

- získat podklady o budoucím vývoji počtu a požadavků na kvalifikaci pracovníků v sociálních oblasti na různých pozicích, které by mohl využít KÚLK, ÚP, TUL, vzdělavatelé poskytující další vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb. a další relevantní subjekty

- zpřesnění počtů konkrétních chybějících pracovníků (dle pracovních pozic, dle cílových skupin, dle poskytovaných služeb atd.)

- zjištění počtu osob, které bude třeba proškolit v rámci kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v období 2018–2020

- zjištění potřeb poskytovatelů sociálních služeb v rámci dalšího vzdělávání pracovníků

- získání relevantních informací pro efektivnější a rychlejší řešení personálních a vzdělávacích potřeb v oblasti sociálních služeb

Sociální rehabilitace

Účastníci setkání jsou informováni o problematice poskytování sociální rehabilitace, především s jejím financováním. Především u chronických pacientů dochází k situaci, kdy některé služby nechce hradit zdravotní oblast, jelikož je označuje za služby sociální a naopak. V důsledku pak nejsou potřebné služby, které vedou k aktivizaci a sociální rehabilitaci takové osoby, jelikož nemají být jak financovány. 

17.5.2017 byly na setkání řešeny níže uvedené body

  •  získávání členů ze stran poskytovatelů služeb

Účastníci byli seznámeni s důležitostmi zapojení těchto zástupců. V rámci získávání informací stěžejních pro další činnosti pracovní skupiny je třeba je navázat užší spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a vydefinovat jejich potřeby, které mohou být řešeny za podpory pracovní skupiny. Na nové setkání v červnu bude připraven návrh dotazníkového šetření pro zjištění aktuálních potřeb v oblasti zaměstnanosti a odborného vzdělávání.

  • stav připravovaného střednědobého plánu sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018-2020-výzva k připomínkování

Účastníkům byla představena pracovní verze střednědobého plánu soc.služeb, kdy mohou otevřené body tohoto plánu připomínkovat na veřejném řízení, které bude probíhat v termínu 22.5.2017-25.5.2017 do 17.hodin

Odkaz na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2018-2020 a připomínkovací formulář:

http://odbor-socialni.kraj.lbc.cz/sprss-lk

  •  sociální pracovníci obcí-možnosti vzdělávací nabídky směrem k finanční gramotnosti a dluhové problematice

 V rámci navázání užší spolupráce s sociálními pracovníky na obcích bylo navrženo zmapovat jejich konkrétní požadavky na zvýšení informovanosti soc.pracovníků v oblasti finanční gramotnosti a dluhové problematiky. Z dostupných zdrojů vyplývá, že tato problematika je ze strany těchto pracovníků žádaná a je vhodné jim pomoci k vyšší orientaci v ní. S ohledem na vysoký počet osob v dluhové pasti regionu a ke změnám, které přinese v červenci 2017 novela insolvenčního zákona, je přínosné připravit pro sociální pracovníky, případně další zapojené subjekty, aktivity zaměřené na zvýšení odborného podvědomí

Dne 18.1.2017 byli členové skupiny seznámeni s návrhem okomentování Krajské rozvojové strategie s dikcí na sociální oblast. Byly projednávány návrhy: asistenční centrum (dle příkladu ústeckého kraje, rodina-rodiče a práce s nimi jako příklad jak pracovat s dětmi, živé knihovny-technického vzdělávání, rekvalifikace*odborné vzdělávání.

Dne 28.11.2016 byli přítomní členové byli informováni o webových stránkách Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje www.pzlk.cz a také o webových stránkách Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje www.sprlk.cz, kde budou postupně zveřejňovány informace o aktuálním dění.

 Jsou představeny projekty, které realizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

Byly poskytnuty informace o aktuálním vývoji realizovaných projektů:

„Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů PZLK.“ Byla řešena otázka vytvoření mapy aktérů trhu práce v LK (zejména nejrůznějších skupin a společných orgánů působících v této oblasti) a modelu zlepšení spolupráce v rámci Paktu

Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje Realizace projektu bude zahájena v lednu 2017, členové spolku byli informováni o možnosti využití dotovaných míst.  Byli zmíněné indikátory projektu a také cílové skupiny, na které je projekt zaměřen. Diskutována byla především cílová skupina studentů posledních ročníků středních škol, kteří předčasně ukončí studium, způsob vytipování těchto osob a možnosti podpoření cílové skupiny.

Byla také zmíněna připravovaná změna Operačního programu zaměstnanost, která by měla vstoupit v platnost v roce 2018. Na těchto změnách se členové OPS Paktu mohou aktivně účastnit. V návaznosti na realizaci projektu a dodržení stanovených indikátorů proběhla diskuze ohledně rekvalifikačních kurzů, jejich financování a pozdější uplatnitelnosti absolventů rekvalifikačních kurzů na trhu práce.

Jsou shrnuty projekty realizované Úřadem práce v Liberci a jejich aktuální vývoj.

 Je představen připravovaný celostátní projekt „Kompas“ (predikce a modelování trhu práce a to i v úrovni kraje). Projekt bude zahájen v lednu 2017. Předpokládá se vznik 3 pracovních míst v Libereckém kraji, hledají se vhodní adepti a řeší se možnost práce i na zkrácený úvazek.