OPS Vzdělávání

Tato pracovní skupina se v rámci své činnosti zaměřuje především na klíčové oblasti, které byly definovány v rámci Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+. V rámci setkávání dochází také k formální i neformální výměně informací v oblasti vzdělávání. Skupinu dnes tvoří více jak dvacet osob, které reprezentují veřejný, soukromý i neziskový sektor Libereckého kraje. 

Případní další zájemci o členství mohou kontaktovat vedoucího skupiny Ing. Pecku (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

SLOŽENÍ OPS VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Dne 5.12.2017 bude uskutečněno setkání v rámci kariérového poradenství.

 21.6.2017 je prezentována Infrastruktura v oblasti vzdělávání

 Jednotlivé prezentace:

 

  • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – vzdělávací aktivity v rámci projektu KAP LK, naplňování cílů KAP LKI
  • Rámec pro podporu infrastruktury (výzvy IROP)
  • Regionální stálá konference (prezentace viz.příloha 1 )

·         Lidské zdroje jako jedna z priorit RIS3 strategie (prezentace viz.příloha 2 )

Setkání OPS dne 30.5.2017 je věnováno Hodnocení kvality škol.

Hostem je Ivan Langr –statutární město Liberec, který skupině prezentuje, jak SML přistoupilo k problematice hodnocení kvality škol v provázanosti na strategické směrování škol z pohledu zřizovatele. Na základě zjištěných dat z hodnocení kvality škol, odbor školství definoval strategické cíle, jejichž naplňování se snaží monitorovat při pravidelných návštěvách na školách.

Seznam cílů je na každý školní rok aktualizován.

Představen je Benchmarking při hodnocení kvality škol.

Tématem setkání dne 24.5.2017 je propojenost vzdělání na sociální oblast. Účastníci setkání si v první fázi vyměnili zkušenosti jaké vzdělávání je pro určité typy sociálních zařízení povinné a jaké je dobrovolné.

 

V druhé části se diskutovalo o možnostech systematického vzdělávání daných subjektů v rámci Libereckého kraje.

Dne 14.3.2017 pracovní skupina řeší problematiku vzdělávání dospělých. Představena je kvalifikační soustava NSK a nejčastěji využívané profesní kvalifikace s tím související legislativa, požadavky na autorizované osoby. Možnost získání úplné profesní kvalifikace a výučního listu.

 

Přítomní na setkání dne 1.12.2016 byli informování o spolupráci science centra Iqlandia o.p.s. s nadanými a talentovanými žáky, která spočívá v realizování individuálních lekcí a workshopů. Na této spolupráci se podílí společně se Vzdělávacím centrem Turnov a Národním institutem dalšího vzdělávání.

Byly shrnuty aktivity Národního institutu dalšího vzdělávání v této oblasti. Vzhledem ke zvyšování počtu nadaných dětí stoupá také potřeba sdílení zkušenosti práce s nimi mezi jednotlivými školami.

Bližší informace k této problematice jsou zveřejněny na webových stránkách www.talentovani.cz  a také www.talnet.cz.

Vedoucí skupiny informoval o projektech:

Kompas“, který by měl začít na začátku roku. Projekt je zaměřen na predikci potřebných profesí v daném regionu.

,,Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“

Realizace projektu bude zahájena v lednu 2017. Byla diskutována především cílová skupina studentů posledních ročníků středních škol, kteří předčasně ukončí studium, způsob vytipování těchto osob a možnosti podpoření cílové skupiny.

 

14.12.2016 proběhne jednání, které se soustředí na spolupráci psychologů s ředitely středních škol, které se do projektu chtějí zapojit.

Dne 25.10.2016 v úvodu jednání došlo ke shrnutí náplně působení skupiny vzdělávání v uplynulém období.

Mgr. Lucie Ptáková seznámila členy pracovní skupiny se současnou situací v tvorbě Krajského akčního plánu Libereckého kraje v provázanosti na Strategii rozvoje lidských zdrojů LK.

Viz. prezentace v příloze

Vedoucí skupiny představil projekt „Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů PZLK.“ 

Členové pracovní skupiny byli informováni Ing. Vlastimilem Peckou o novém 14-ti denním monitoringu výzev, který nově připravuje Sdružení pro Rozvoj Libereckého kraje. Nabídl členům pracovní skupiny jeho odběr. Účastníci byli vyzváni ke spolupráci při mapování aktérů v oblasti vzdělávání ovlivňující trh práce v Libereckém kraji (komise, výbory).

Proběhla diskuse o další náplni pracovní skupiny. Debata o tématických okruzích bude pokračovat na příštím zasedání.

Navržené oblasti zájmu:

  • chybějící řemeslné profese na trhu práce
  • zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované
  • další vzdělávání dospělých

 

národní soustava kvalifikací