ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Predikce trhu práce - KOMPAS

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Období realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Regionální partner projektu pro Liberecký kraj:   Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

Zaměření projektu: Celostátní projekt MPSV zaměřený na predikci a modelování trhu práce, včetně regionální dimenze. 

 

středa, 18 říjen 2017 11:06

Aktuálně z projektu KOMPAS

Aktuální stav plnění klíčových aktivit projektu

KA 01 Vyhodnocení stávající situace v oblasti predikcí trhu práce

Aktivita 01 byla ukončena.  Byly shrnuty všechny dostupné materiály a vytvořen základní přehled, včetně zahraniční informace a zkušenosti z předchozích studií a jejich praktického využití. Byl zpracován výukový materiál a proběhlo vzdělávání celého týmu.

KA 02 Mapování  trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce trhu práce

KA 02 mapuje jednotlivé sektory, aby mohly vzniknout podkladové materiály pro celkové zhodnocení. Bude zpracováno celkem 15 sektorových studií, jejichž cílem je shromáždit dostupné informace tak, aby byly přínosem pro model. Po dohodě s regionálními platformami se pracuje aktuálně na oblasti zdravotnictví a sociální péče, výrobě strojů a zařízení, výrobě pryžových, platových a ostatních minerálních výrobků, výrobě elektrických a optických přístrojů, zemědělství, lesnictví a rybolovu. Tyto studie budou dokončeny do konce ledna 2018, k prvním třem studiím budou do konce října 2017 utvořeny pracovní skupiny.

Bude se doplňovat model, který již existuje a funguje na určitých datech, je třeba ho převést na nové datové základy a rozvinout jednotlivé části. Navzájem se budou modely ovlivňovat a doplňovat. První submodel zaměstnanosti - byly provedeny první práce, ověřovaly se vzájemné elasticity. Probíhalo tedy vytváření základních funkcí, jejich ověřování a jejich úpravy. Práce stále probíhají s tím, že data budou generována a pak se rozhodne o dalších pracích.

V druhé části jsou inovovány části modelu – migrační komponent je konstruován na základě určitých vztahů dlouhodobějšího charakteru, které jsou dány vztahem, odkud lidé přicházejí a relevantním regionem. Bylo pracováno s několika databázemi a ty byly kombinovány. Komponenta budou kompletována a rozklíčována na základě dat, která bychom měli dostat od Úřadu práce ČR k evidenci cizinců. Dojde ke strukturalizaci profesního zaměření a odvětví, ve kterých jsou tito pracovníci aktivní. Školení probíhají, jsou specificky zaměřená a probíhají kontinuálně.

Na další období se bude pokračovat na kompletaci komponentů a přikročí se k inovaci v rámci dalších komponent modelu, zejména na části modelu, kterým jsou krátkodobě nezaměstnaní. Bude se vycházet z dat získaných od Úřadu práce ČR. Rovněž se budou zpřesňovat data týkající se odchodu do důchodu, na základě nových skutečností.

KA 04 Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje)

Zaměřuje se na zpřesňování modelů na regionální úrovni. Byl vytvořen submodel pro absolventy škol a probíhá příprava predikce na regionálním i národním modelu. V národním modelu probíhá šetření v oblasti pracovních sil, na regionální úrovni se čeká na konkrétní údaje. Plánované aktivity – zahájení prací na regionálních modelech, bude se pokračovat na aktivitách v oblasti vzdělávání, budou se zahajovat práce na metodikách. Příprava národního predikčního modelu. 

KA 06 Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj)

Pokud jde o nastavení parametrů – byla stanovena zadání ve vztahu k Úřadu práce ČR - jsou to data o nezaměstnaných osobách a o cizincích. Tato data se budou využívat ve formě anonymizovaných primárních dat – požadovaná data nemají charakter osobních údajů. Data je potřeba mít v základní struktuře, aby se na jejich základě mohly ověřovat určité vztahy
a komponovat je do modelu. Nestačí formy tabulek, které zpracovává ÚP ČR. Pokud jde
o KA 06, jsou to kvalitativní a kvantitativní data na regionální úrovni, situace je stejná, jako
v KA 05, pouze je to regionální členění. Předaná data MŠMT jsou plně využitelná, ISPV je v jednání a ČSSZ je kvalitní řešení budoucnosti. Plánované aktivity: především úpravy a přenos získaných dat do modelů. 

KA07 Regionální monitoring trhu práce

Prvním výstupem jsou:

a) Monitorovací formuláře / dotazník – projednáván a připomínkován na několika úrovních
a společných jednáních, finální návrh dotazníku byl rozeslán a bude představen a projednán.

b) Krajské profily – pilotáž krajského profilu probíhá ještě stále v Olomouckém kraji, podle výsledků, zjištění a výstupů se budeme řídit v přípravě profilů v dalších krajích.

Druhým výstupem je nastavený proces jednání se zaměstnavateli. Ze strany ÚP probíhají návštěvy a jednání se zástupci významných zaměstnavatelů trhu práce v regionech. Byla učiněna určitá interní opatření, aby se zamezilo opakovaným návštěvám - důležitá je v tomto směru komunikace mezi experty ÚP a krajskými platformami. 

Třetím důležitým výstupem je nastavení procesu agregace dat – pracuje se na nové metodice, návrh byl rozeslán. ÚP nabízí ještě možnost zapracování závažných připomínek. Přípravě se věnovaly všechny zainteresované strany, metodika by měla být účinná od 1. 11. 2017, dotazníkové šetření by mělo proběhnout k poslednímu dni v tomto roce.

Čtvrtým výstupem je interní vzdělávání - na základě vzešlých připomínek se dále pracuje s podněty. Externí vzdělávání zatím na straně ÚP nebylo zahájeno, doplňují se odborní experti ÚP – v současné době jich je 12 z požadovaných 15.

Harmonogram následné práce se získanými daty závisí primárně na nastavení nového informačního systému zaměstnanost, jako jednotného systému MPSV. První výstupy by tak mohly být koncem dubna/května 2018. Pokud se to nepovede, bude nutné datum předávání prvních dat výrazně posunout. V tuto chvíli nelze říci, která z těchto variant je bližší.

Další realizace: pokračování v náboru a školení expertů ÚP, nasazení nové metodiky do praxe – zatím se na metodice pracuje a bude se vyvíjet i za přispění členů RT;

-       nastavení procesu agregace dat - zde je zásadní nasazení úrovně informačního systému, bude se pilovat po celou dobu realizace projektu;

-       rozvíjení komunikace se subjekty, rozvíjení interního školení – bude se realizovat průběžně, zatím nejsou nastaveny žádné pevné termíny.

KA 08 Vytvoření regionálních struktur

Jedná se o vytváření regionálních struktur – významná aktivita, která jde za partnery krajských platforem. Byly připraveny materiály a podklady pro aktivizaci aktérů na regionální úrovni,
v regionech se provádějí návštěvy a je snaha o zapojení regionálních aktérů do sítě. Informace z regionů se předávají ve formě přehledových tabulek. Ty se zpracovávají do souhrnu a jsou dostupné pro vzájemnou informovanost. V dalším období začnou práce na zpracování metodik pro fungování platforem a práce na stanovení regionální struktury. Je snaha o aktivní zapojení regionů do sítě.

Další činnosti pro nejbližší období:

·         řeší se otázka ochrany osobních a citlivých dat, zejména v souvislosti s novou evropskou směrnicí (GDPR), která bude platit od 1. 5. 2018,

·         od 1. 10. 20147 je znovu volné místo experta pro projekt KOMPAS na krajské pobočce ÚP, probíhá výběrové řízení. Předpokládá se pokračování dosavadní úzké spolupráce s krajskou platformou – jeden tým v LK,

·         pokračují rozhovory s potenciálními uživateli modelu a doplňování budoucí regionální sítě partnerů pro ověřování výstupů modelu,

·         realizace projektu a společný postup zástupců krajských platforem je jedním z důležitých bodů setkání Paktů v Ostravě 11. - 12. 10. 2017.

čtvrtek, 30 březen 2017 10:50

Probíhající aktivity

Aktuální stav plnění klíčových aktivit projektu

 V rámci plnění KA 01 byl proveden „Popis stávající situace v oblasti odhadů/předvídání vývoje na trhu práce v regionech“, proběhlo k tomu jednání v Praze na MPSV a v dubnu se bude konat školení krajských platforem (poznatky z krajů, predikční modely, zkušenosti ze zahraničí, …).

Byla zahájena realizace KA 02, z MPSV byly osloveny dotčené instituce včetně krajů, bude probíhat zjišťování názorů a očekávání od potenciálních uživatelů modelu a současně budou ověřovány možnosti zjišťování dat (tvrdých i měkkých informací – trendů, záměrů apod.). Garant aktivity (VÚPSV) připravuje podklady a systém práce se získanými informacemi, probíhají společná pracovní jednání. Předpokládá se vzájemné sdílení zkušeností – tzv. stínování s ostatními krajskými platformami a dalšími partnery projektu. Souběžně se připravuje plnění dalších aktivit – návrh principů modelu národního a následně regionálních, systém sběru dat a vytváření reg. struktur (sítě spolupracujících subjektů, které by se měly podílet na vytváření, provozu a využívání modelu).   

Další činnosti pro nejbližší období:

·        Od 15. 4. 2017 by mělo být obsazeno místo experta pro projekt KOMPAS na krajské pobočce ÚP, probíhá výběrové řízení. Je domluvena úzká spolupráce s krajskou platformou – jeden tým.

·        V dubnu budou zahájeny rozhovory s potenciálními uživateli modelu a bude vytvořen základ budoucí regionální sítě.

·        Realizace projektu bude jedním z bodů setkání Paktů v Liberci 4. 5. 2017, budou domluveny schůzky s jinými krajskými platformami (Plzeň, Ústí, HK, Ostrava,…).

Krajská platforma pro Liberecký kraj zahájila svoji činnost v průběhu ledna 2017, zajišťuje ji Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s. Od února je naplněno 2,5 úvazku pro projekt KOMPAS, další úvazek bude zřízen na krajském pracovišti Úřadu práce v Liberci (od 1. 3. 2017).

 

Probíhá plnění klíčové aktivity KA01 - Vyhodnocení stávající situace v oblasti predikcí trhu práce, konkrétně jsme již připravili a odevzdali „Popis stávající situace v oblasti odhadů/předvídání vývoje na trhu práce v Libereckém kraji“. V nejbližší době budou zahájeny další projektové aktivity, KA02 - Mapování  trendů trhu práce  a  potřeb/očekávání  uživatelů  v  souvislosti s tvorbou predikce trhu práce a KA04 – Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje). Předpokládá se úzká spolupráce s dalšími signatáři Paktu zaměstnanosti LK, se zaměstnavateli, školami apod.

Další informace k projektu připravujeme.

úterý, 13 září 2016 20:15

Projekt „KOMPAS“ (predikce trhu práce)

Celostátní projekt MPSV zaměřený na predikci a modelování trhu práce, včetně regionální dimenze. Předpoklad zahájení realizace projektu od 1. ledna 2017, doba trvání 4 roky. Nositelé paktů zaměstnanosti v jednotlivých krajích budou přímými partnery projektu s finanční účastí.