ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001379

Období realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Realizátor projektu:   Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001379

 

Partneři projektu:      

Liberecký kraj

Úřad práce České republiky

Technická univerzita v Liberci (s finanční účastí)

Krajská hospodářská komora Liberec (s finanční účastí)

Českomoravská konfederace odborových svazů 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zavést funkční a dlouhodobě udržitelný model spolupráce, koordinace a rozvoje činnosti všech důležitých subjektů ovlivňujících trh práce a oblast sociálního začleňování, kteří se sdružují v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje.

V rámci projektu vznikne systémové řešení, k němuž budou při realizaci směřovat:

- pravidelná setkání zainteresovaných partnerů

- důkladná analýza současného stavu

- tvorba mapy adekvátních aktérů

- optimalizace modelu spolupráce, koordinace a rozvoje

Tento model s jasně stanovenými procesními postupy bude dle pravidel výzvy zveřejněn a bude přenositelný pro sdružené iniciativy v ostatních krajích zabývající se obdobnou problematikou.

 

Klíčové aktivity projektu:

Č. 1 - Zpracování mapy aktérů a optimalizace Modelu spolupráce

Č. 2 - Systém pravidelných setkání partnerů

Č. 3 - Koordinace a podpora sdílení informací v oblasti sociálního začleňování a aktivit na trhu práce

 

Celkové způsobilé náklady:

4.203.518,78 Kč